НАГРАДЕН ФОНД НА МЕЖДУНАРОДЕН КОНКУРС ПО КОМПОЗИЦИЯ „ПАНЧО ВЛАДИГЕРОВ 2019“: КОМПОЗИЦИЯ - КЛАВИРНИ ТВОРБИ И КОМПОЗИЦИЯ - ТВОРБИ ЗА КАМЕРЕН АНСАМБЪЛ: 18 000 ЛВ.

МЕЖДУНАРОДЕН КОНКУРС "МЛАДИ ВИРТУОЗИ"
МЕЖДУНАРОДЕН КОНКУРС ПО КОМПОЗИЦИЯ "ПАНЧО ВЛАДИГЕРОВ 2019"


II. РЕГИСТРАЦИЯ

1. Регистрацията за конкурса се извършва само чрез Формуляр за записване. Формулярите трябва да пристигнат ПО ЕЛЕКТРОНЕН ПЪТ не по късно от:

ПОНЕДЕЛНИК, 2 ДЕКЕМВРИ 2019


2. Формулярите за конкурса са достъпни на уеб сайта на МЕЖДУНАРОДЕН КОНКУРС ПО КОМПОЗИЦИЯ "ПАНЧО ВЛАДИГЕРОВ 2019".

3. Формулярите за записване следва да бъдат придружени от следните документи:
- документ удостоверяващ възрастта на участника;
- две артистични снимки (.jpg 800 x 500);
- кратка творческа биография на участника;
- банков документ за внесена Регистрационна такса в размер на 30 (тридесет) ЕВРО за всяка представена творба;
- PDF файл на една или повече творби написани специално за конкурса и свързани с 120 годишнината от рождението на класика на българската музика проф. Панчо Владигеров. Титулната и първата страница на творбата не трябва да съдържат името на автора и следва да бъде указан само 8 цифрен код на титулната страница.
- Формуляр за записване с 8 цифрения код и указано име на композитора и заглавие на творбата.

4. Кандидатите следва да заплатят таксата чрез банков превод на следната банкова сметка:

Фондация „Млади виртуози“
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
Паметник Левски
София, бул. Янко Сакъзов 1
IBAN: BG23UNCR70001522450449
BIC: UNCRBGSF


5.Такса, внесена от не явил се участник или кандидат, който не отговаря на условията на конкурса, не се възстановява.

6. Закъсняла регистрация или липса на някой от изискваните документи прави участието невалидно.

III. Репертоар

Композиция
До 35 години – родени след 1.01.1984
Категория "Клавирни творби"
Една или повече творби за соло пиано с времетраене до 6 минути написани специално за конкурса и свързани с 120 годишнината от рождението на класика на българската музика проф. Панчо Владигеров. На титулната и първата страница на творбата не трябва да бъде изписано името на автора и следва да бъде указан само 8 цифрен код.
Категория "Творби за камерен ансамбъл"
Една или повече творби за камерен ансамбъл с времетраене до 10 минути написани специално за конкурса и свързани с 120 годишнината от рождението на класика на българската музика проф. Панчо Владигеров. На титулната и първата страница на творбата не трябва да бъде изписано името на автора и следва да бъде указан само 8 цифрен код.

Творбите следва да бъдат изпращани само в PDF формат на e-mail на секретариата на конкурса на адрес:
vladigerovcompetition@abv.bg
не по късно от ПОНЕДЕЛНИК 2 ДЕКЕМВРИ 2019 г.

IV. Конкурсна програма, жури, награди

1. Работата на журито се организира по предварително представени написани правила, съставени от Организационния комитет в съответствие със Стандартите на Европейския съюз на младежките музикални конкурси – EMCY.Настоящите правила се отнасят за всички категории на конкурса.
1.1. За всяка една категория се избира специално Международно жури.
1.2.1. Международното жури е съставено от признати експерти в съответната дисциплина в която се провежда конкурса.
1.2.2. Журито на всяка една категория е съставено от минимум 5 члена.
1.2.3. Членовете на международното жури представляват различни музикални институции от различни страни по света.
1.2.4. Членовете на журито вземат своите решения независимо един от друг и с тайно гласуване.
1.2.5. Членовете на журито нямат право да обсъждат участниците преди приключването на тайното гласуване.
1.2.6. Гласуването се осъществява в писмен вид.
1.2.7. По време на туровете на конкурса участниците се оценяват по точкова система, от 1 до 25.
1.2.8. До следващ и финален тур се допускат само участниците, получили не по-малко от 18 точки (средна оценка).
1.3. Специален Секретар, назначен от Организационният комитет ще осигури анонимността на участниците в категория Композиция. Само Специалният секретар има право да разкрие и оповести на Журито имената на спечелилите композитори.
1.5. Решенията на журито са окончателни и не подлежат на оспорване.
1.6. Във всички специалности на Конкурса се присъждат по три награди и лауреатски диплом.
1.7. Организационният комитет запазва правото си да включва допълнителни награди към всяка една категория, които се присъждат от журито на съответната категория.

V. НАГРАДИ
НАГРАДЕН ФОНД

КОМПОЗИЦИЯ - КЛАВИРНИ ТВОРБИ и КОМПОЗИЦИЯ - ТВОРБИ ЗА КАМЕРЕН АНСАМБЪЛ


18000 лв.
СПЕЦИАЛНИ НАГРАДИ:

VI. Формуляр за записване
Формулярът за записване и придружаващите го творби и документи се изпращат до Организационния комитет на Конкурса САМО по електронна поща

ЗА СПЕЦИАЛНОСТТА КОМПОЗИЦИЯ
Творбите следва да бъдат изпращани само в PDF формат на e-mail на секретариата на конкурса на адрес:
vladigerovcompetition@abv.bg
не по късно от ПОНЕДЕЛНИК, 2 ДЕКЕМВРИ 2019
Адрес на конкурса:
София 1000 ул. „Юрий Венелин” 10
www.yvcompetition.org

Формулярите за записване са достъпни на сайта на конкурса.

VII. Заключителни разпоредби
1. Всички права на записите от изпълненията на заключителния концерт на лауреатите са собственост единствено на Международен конкурс Фондация „Млади виртуози“ и МЕЖДУНАРОДЕН КОНКУРС ПО КОМПОЗИЦИЯ "ПАНЧО ВЛАДИГЕРОВ 2019" 2. Участието в конкурса означава признаване на правилата от настоящия регламент.
3. Решенията на журито са окончателни и неоспорими и участниците в конкурса нямат право на обжалване.
4. Единствено българският текст в този регламент е дефинитивен.


МЕЖДУНАРОДНО ЖУРИ Предстои обявяването на международното жури