НАГРАДЕН ФОНД НА МЕЖДУНАРОДЕН КОНКУРС ПО КОМПОЗИЦИЯ „ПАНЧО ВЛАДИГЕРОВ 2019“: КОМПОЗИЦИЯ - КЛАВИРНИ ТВОРБИ И КОМПОЗИЦИЯ - ТВОРБИ ЗА КАМЕРЕН АНСАМБЪЛ: 18 000 ЛВ.

МЕЖДУНАРОДЕН КОНКУРС "МЛАДИ ВИРТУОЗИ"
МЕЖДУНАРОДЕН КОНКУРС ПО КОМПОЗИЦИЯ "ПАНЧО ВЛАДИГЕРОВ 2019"


I. Общи условия

1. Конкурсът е предназначен за млади композитори от всички националности, в специалности и възрастови групи, както е указано в т.2 от Общи условия.

2. Конкурсът се провежда в следните възрастови групи и специалности:

2.1. Специалности:
Композиция.

2.2. Възрастови групи:
До 35 години – родени след 1.01.1984

2.3. Категории:
Категория "Клавирни творби" с времетраене до 6 минути
Категория "Творби за камерен ансамбъл" с времетраене до 10 минути

II. Регистрация

1. Регистрацията за конкурса се извършва само чрез Формуляр за записване. Формулярите трябва да пристигнат ПО ЕЛЕКТРОНЕН ПЪТ не по късно от:

Понеделник, 2 декември 2019

2. Формулярите за конкурса са достъпни на уеб сайта на Международeн конкурс по композиция "ПАНЧО ВЛАДИГЕРОВ 2019".

3. Формулярите за записване следва да бъдат придружени от следните документи:
- документ удостоверяващ възрастта на участника;
- две артистични снимки (.jpg 800 x 500);
- кратка творческа биография на участника;
- банков документ за внесена Регистрационна такса в размер на 30 (тридесет) ЕВРО за всяка представена творба;
- PDF файл на една или повече творби написани специално за конкурса и свързани с 120 годишнината от рождението на класика на българската музика проф. Панчо Владигеров. На титулната и първата страница на творбата не трябва да бъде изписано името на автора и следва да бъде указан само 8 цифрен код на титулната страница.
- Формуляр за записване с указано име на композитора и заглавие на творбата.


МЕЖДУНАРОДНО ЖУРИ Предстои обявяването на международното жури.